Начало
 
 
При строителството :

  • законосъобразно започване на строежа;
  • пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  • изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти;
  • контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството;
  • опазване на околната среда;
  • недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;
  • проверка и изискване за влагане на качествени строителни материали и изделия;
  • изпълнение на строително монтажните работи, съобразно изискванията;
  • годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

Изготвяне на необходима документация за издаване на разрешение за ползване.