• Законосъобразно започване на строежа;
  • Пълнота при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
  • Изпълнение на строежите, съгласно одобрените проекти;
  • Контрол по спазване на условията за безопасност на труда по време на строителството;
  • Опазване на околната среда;
  • Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;
  • Проверка и изискване за влагане на качествени строителни материали и изделия;
  • Изпълнение на строително монтажните работи, съобразно изискванията;
  • Годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

Изготвяне на необходима документация за издаване на разрешение за ползване.