Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация.

Съгласуване на проектната документация с експлоатационните и контролни органи и получаване на “Разрешение за строеж”